RAZPIS VERIGA EKO ZELIŠČ DO DOLENJSKE DO KRASA

Vodilni partner: LAS Dolenjska in Bela Krajina

Sodelujoči LASi: LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Krasa in Brkinov, LAS Čačak – Gornji Milanovac

Projektni partnerji na območju LAS Krasa in Brkinov: ORA Krasa in Brkinov d.o.o. – vodilni partner LAS, KRASNA, Andrejka Cerkvenik s.p., ART NEPREMIČNINE d.o.o., Stojan Korošec – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Društvo kmetic Sežanske regije

Trajanje operacije:

 1. faza: od 1. 9. 2022 do 30. 5. 2023; oddaja zahtevka 30. 6. 2023
 2. faza od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2024; oddaja zahtevka 25. 10. 2024

Celotna vrednost operacije znaša (vsi projektni partnerji skupaj): 509.305,29 EUR
Višina sofinanciranja operacije (vsi projektni partnerji skupaj): 384.613,54 EUR
Upravičeni stroški operacije LAS Krasa in Brkinov (vrednost brez DDV): 112.801,32 EUR
Višina sofinanciranja LAS Krasa in Brkinov (85 % upravičenih stroškov): 95.881,12 EUR

Povzetek operacije:

V projektu sodeluje 17 partnerjev, od tega 7 ekoloških deležnikov iz vključenega projektnega območja, k sodelovanju pa je partnerstvo pritegnilo tudi LAG Čačak – Gornji Milanovac iz Srbije. Z vključitvijo mednarodnega partnerja gre za prenos dobre prakse in izmenjave izkušenj pri gojenju zelišč kot tudi izvajanju samih aktivnosti lokalnih akcijskih skupin.

Območje vključenih partnerjev LAS se v večjem delu nahaja znotraj Nature 2000, geološko pripada dinarskemu-kraškemu svetu in matičnemu Krasu, kar pomeni ugodne pogoje za gojenje zelišč submediteranskega in kontinentalnega tipa. Projektno območje po pridelavi zelišč sicer nekoliko zaostaja za slovenskim povprečjem, še vedno pa je dana prednost pridelkom in aktivnostim, ki na manjših površinah dajejo večji zaslužek od običajnih kultur ali reje. Z različnimi aktivnostmi se želi pripomoči, da zeliščarstvo postopoma postane pomembna osnovna in/ali dopolnilna kmetijska dejavnost z visoko dodano vrednostjo za trajnostno revitalizacijo slovenskega (kraškega) podeželja in zmanjševanje zaraščanja kmetijskih površin tudi na območjih z omejenimi kmetijskimi dejavniki. Pogoji za pridelavo zelišč so namreč večinoma nezahtevni, pridelava (s poudarkom na ročni) je primerna tudi na manjših razdrobljenih kmetijah, zelišča potrebujejo minimalno namakanje ter ne rabijo gnojenja in zaščite s sredstvi za varstvo rastlin. Rekultiviranje krajine s sonaravnim gojenjem raznolikih zelišč lahko trend zniževanja biotske raznovrstnosti pozitivno obrne, poleg tega pa prispeva k ohranitvi poseljenosti slovenskega podeželja in ohranjanju obstoječih oziroma ustvarjanju novih (predvsem zelenih) delovnih mest.

Cilji operacije:

 • izboljšanje opremljenosti projektnih partnerjev za izvajanje zeliščne dejavnosti z naložbami v zeliščno infrastrukturo in tehnologijo za dvig proizvodne sposobnosti partnerjev in raznih deležnikov območja partnerskih LAS;
 • razvoj in promocija novih zeliščnih živilskih in neživilskih proizvodov (fitoterapevtskih, kulinaričnih, kozmetičnih) in novih storitev (izobraževalnih, turističnih …) znotraj območja partnerskih LAS;
 • dvig kakovosti ekoloških proizvodov/izdelkov projektnih partnerjev v luči zagotavljanja varne hrane;
 • krepitev prepoznavnosti domačih (eko) zeliščnih izdelkov pri domačem potrošniku s poudarkom na visoki kakovosti in dodani vrednosti uporabe le-teh (kratke dobavne verige, KMO, podpiranje lokalnega območja z nakupi izdelkov…);
 • krepitev povezovanja in sodelovanja med deležniki za vzpostavitev oskrbne verige pridelovalcev, predelovalcev in kupcev zelišč v luči izvajanja skupne evropske kmetijske politike “Od vil do vilic”;
 • izboljšanje pogojev za vzpostavitev partnerske pridelave zelišč po naročilu za potrebe živilsko predelovalne industrije, farmacevtske industrije, kozmetične industrije …;
 • krepitev neposredne prodaje na določenih kmetijskih gospodarstvih znotraj partnerskega območja LAS;
 • spodbujanje ekološkega gojenja zelišč kot kmetijskih praks, ki znižujejo sproščanje toplogrednih plinov, ohranjajo biotsko raznovrstnost, kakovost voda in kakovosti tal, zmanjšujejo uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ohranjajo pridelavo avtohtonih vrst/sort zelišč brez GSO;
 • spodbujanje trajnostnega upravljanja z zemljišči za ohranjanje območij s tipičnimi kulturnimi krajinskimi elementi, razvoja zeliščne pridelave na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje;
 • dvig ozaveščenosti različnih deležnikov na partnerskih območjih LAS o nujnosti varovanja kmetijskih zemljišč pred degradacijo, onesnaženjem in nesmotrno rabo ter preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč;
 • ohranjanje kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje in s tem izboljšanje proizvodnega potenciala kmetijstva;
 • krepitev prepoznavnosti in konkurenčnosti partnerskih zeliščnih kmetij ter ostalih partnerjev, ki se ukvarjajo tudi s področjem zeliščarstva (npr. Zadruga Zakladi Kočevske, GRM Novo mesto);
 • spodbujanje pridelovalcev (eko) zelišč za povezovanje v skupine pridelovalcev za namene organizirane pridelave in skupnega trženja zelišč ter organiziranega odkupa in prodaje zelišč;
 • dvig ozaveščenosti o možnostih ohranjanja in revitalizacije starih kmetijskih gospodarstev tudi zavarovanih enot kulturne dediščine z usmeritvijo v zeliščno dejavnost s pomočjo EU sredstev;
 • boljša prepoznavnost območja partnerskih LAS na področju zeliščarstva;
 • dvig usposobljenosti za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin znotraj partnerstva LAS ter vzpostavitev pogojev za razvoj socialnega podjetništva za zaposlovanje ranljivih skupin;
 • izboljšanje domače in tuje turistične prepoznavnosti območja partnerskega LAS po zeliščni dejavnosti;
 • izboljšanje poznavanja standardov za odprtje/ upravljanje EKO hotelov.

V projektu so predvidene naslednje skupne aktivnosti:

 • Obnova obstoječih prostorov za izboljšanje delovnih pogojev za izvajanje zeliščne dejavnosti, nakup ter uporaba profesionalne opreme za predelavo in sušenje zelišč ter pripravo in uporabo novih zeliščnih izdelkov, nakup opreme za izvedbo dogodkov, ureditev zeliščnih vrtov za pridelavo zelišč.
 • Številni novi izdelki, razviti v okviru projekta, bodo prvič ponujeni na trgu partnerskih LAS in tudi širše (npr. ekološki ekstrakt iz ameriškega slamnika, ekološka tinktura iz bezga, bio zeliščni bomboni in lizike, bio ekstrakt za prehranske izdelke za izparilnike, sladoled z zelišči, eko hrustki, itd.). Za nove proizvode bo pridobljen ekološki certifikat.
 • Lokalni pridelovalci bodo lahko na nekaterih območjih (npr. Zakladi Kočevske) s pomočjo sofinanciranja iz projekta prvič dostopali do urejenih skupnih predelovalnih prostorov, kar bo pozitivno vplivalo na gospodarski razvoj območja.
 • Nove površine bodo zasajene oz. obstoječe obnovljene z ekološkimi zelišči z različno namembnostjo (npr. za zbiranje semenskega materiala, za izobraževalne in druge oglede).
 • Oblikovano bo podporno okolje za strokovno svetovanje in pomoč pri razvoju novih ekoloških proizvodov zainteresiranih strani.
 • Na območju partnerskih LAS bo prvič vzpostavljeno mreženje med različnimi ekološkimi deležniki, vzpostavljena bo mreža/platforma pridelovalcev in predelovalcev zelišč s poudarkom na ekološki pridelavi.
 • Na vseh območjih partnerskih LAS bodo izvedene (motivacijske, animacijske, izobraževalne) zeliščne delavnice, posveti, izobraževanja, ogledi dobrih praks itd.,
 • Pilotno bo izveden program z animacijo mladih z manj zmožnostmi za spoznavanje pridelave in predelave zelišč. V programu bodo dobili osnovna znanja o pridelavi zelišč, sušenju, pripravi zeliščnih mešanic, bolj zainteresirani pa bodo vključeni tudi višje oblike predelave zelišč.
 • Izveden bo zaključni dogodek s tiskovno konferenco za vse deležnike partnerskih LAS.
 • Pripravljen bo skupni zaključni e-dokument vseh partnerskih LAS ter video izobraževalni material.
 • Obveščanje javnosti: družabna omrežja, lokalni časopisi, TV, radio (priprava člankov in objav).
 • Sodelovanje pri izvedbenih aktivnostih znotraj partnerstva LAS in med sodelujočimi LAS.

Specifične aktivnosti za LAS Krasa in Brkinov:

 • V sklopu revitalizacije zeliščno-etnološke domačije Belajevi bodo surovi in trenutno neuporabljeni prostori dobili novo zeliščno namembnost. Izvedena bo izobraževalna ekskurzija za partnerske LAS ogled primera dobre prakse trajnostne revitalizacije 200 let stare kraške domačije v učno, motivacijsko in raziskovalno zeliščno-etnološko kmetijo s pomočjo EU sredstev. Domačija bo kot primer dobre prakse na ogled obiskovalcem.
 • izvedenih bo več usposabljanj, interaktivnih predavanj z ogledi ter prikazi in delavnic na temo ekološke pridelave hrane s poudarkom na zdravilnih in aromatičnih rastlinah kot dopolnilnih kmetijskih kulturah ter naravovarstvenih vidikih za različne ciljne skupine (kuharski chefi, ranljive skupine, druga specifična in splošna javnost),
 • priprava smernic za trajnostni razvoj produkta Pepin kraški vrt,
 • organizacija in izvedba Regijskega posveta turistični potencial hišnih/ vaških zeliščnih vrtov na Krasu in v Brkinih v Dutovljah v okviru Dnevi kraških dobrot na Pepinem vrtu (delavnice, tematski vodeni ogledi, promocija in oglaševanje, fotografiranje dogodka),
 • organizacija in izvedba študijske ture za tuje novinarje ogled ekoloških ponudnikov idr. zeliščne ponudbe LAS območja,
 • ogled primera dobre prakse z implementacijo na območje LAS Krasa in Brkinov Zavod za kulinariko in turizem Dobrote Dolenjske ter Zadruga zakladi kočevske, lokalna samooskrba, z.o.o., socialno podjetje.

Pričakovani rezultati operacije:

 • realizirane vse naložbe partnerjev v prostore, opremo in tehnološke posodobitve za izboljšanje učinkovitosti pridelave in predelave zeliščnih proizvodov;
 • zasajene nove površine z zelišči na območju partnerskih LAS;
 • vzpostavljena novi in nadgrajen obstoječi zeliščni vrt na partnerskem območju LAS;
 • razviti novi zeliščni proizvodi (izdelki) in storitve (turistična ponudba);
 • izvedene vse animacijske in promocijske aktivnosti po programu vseh partnerjev LAS;
 • vzpostavljena mreža/platforma pridelovalcev in predelovalcev zelišč s poudarkom na ekološki pridelavi (oblikovanje mreže pridelovalcev, partnerskemu kmetovanju);
 • posnet izobraževalno/ozaveščevalni partnerski dokumentarni film z zeliščno vsebino po predhodnem scenariju vsakega vključenega LAS območja;
 • objavljeni prispevki na spletnih straneh partnerjev, na družbenih omrežjih, lokalnih in nacionalnih medijih;
 • izvedena vsa usposabljanja, izobraževanja, delavnice, dogodki, ogledi za vse deležnike v vseh partnerskih LAS;
 • izvedeni izobraževalni in animacijski programi za ranljive skupine pri vseh partnerskih LAS;
 • izvedeni vsi ogledi dobrih praks na območju partnerskih LAS vključno s skupnim obiskom v Srbiji;
 • izveden in objavljen skupni zaključni el. dokument (e-priročnik) vseh partnerjev o rezultatih projekta in akcijskim načrtom;
 • izvedena analiza in pripravljene smernice za trajnostni razvoj enega vrta;
 • Izveden skupni zaključni dogodek vseh partnerjev LAS z zainteresiranimi deležniki in zaključno tiskovno konferenco ter dogovorom partnerjev o nadaljevanju sodelovanja tudi po zaključku projekta;
 • uspešno razširjeni rezultati projekta.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

RAZPIS MREŽA PONUDNIKOV SREČAJMO KRAJ – KRASMEET

Projekt je finančno podprt s strani Evropske komisije

Več o samem programu na spletni strani PRP (Program razvoja podeželja)

 

Povzetek operacije: Vodilni partner ART NEPREMIČNINE d.o.o. se želi skupaj s svojimi lokalnimi partnerji na turistični trg dodatno umestiti s prepoznavno turistično ponudbo, ki bo osnovana na inovativnem mrežnem produktu, na odnosu do lokalne ekološke gastronomije, naravne in kulturne dediščine ter družbene odgovornosti.

Mrežo ponudnikov SREČAJmo KRAS – Krasmeet sestavljajo:

 1. vodilni partner Art nepremičnine d.o.o., ki vodi ekološki turistični objekt St. Daniel in je eden od dveh slovenskih ponudnikov (edini na Krasu) v skupini Die BioHotels, največji evropski verigi ekoloških turističnih nastanitev.
 2. partnerji v projektu želijo nadgraditi dosedanje medsebojno sodelovanje s povezavo v mrežo, ki bo skupno nastopala tudi na turističnem trgu (doma in v tujini) in z novim, skupnim produktom obiskovalcem na osmišljen in organiziran način ponudila doživljanje ekološkega in izvirnega Krasa. V mrežo se vključujejo ekološka kmetija Brinjevka d.o.o., so.p, biodinamična kmetija Kamnarjevi, kmetija Škapin – dopolnilna dejavnost na kmetiji (sirarstvo), Vinarstvo Čotar in ekološka kmetija Brhanovi, žganjekuha Ginbrin Erik Sarkič s.p., kamnoseštvo Simon Bele s.p. ter Društvo Vezi.

Spodbuda za tovrstno povezovanje in oblikovanje skupnega produkta je lasten izražen interes, pa tudi razmah tako imenovanega »novega turizma«, kjer popotniki kažejo višji nivo okoljske in kulturne osveščenosti, kar pomeni, da so bolj zahtevni, imajo višja pričakovanja, se zavedajo svojega vpliva in želijo osebno vloge pri izbiri doživetij. Za nosilca projekta in partnerje je edina izbira ekološki turizem oz. ekološko kmetijstvo, kjer se zasleduje nizkoogljičnost in spodbuja kupce/goste, da izbirajo tudi v turizmu take možnosti in korake, ki so okolju manj škodljive (npr.: uporaba kolesa, električnega avtomobila…).

Okvir produkta predstavlja spoznavanje izvora nekaterih kraških ekoloških živil, njihovih nosilcev in lokacij. Vsak od partnerjev v mreži je aktivno vključen v izvajanje produkta, saj postane gostitelj turističnih ciljnih skupin, kar je za kmetije nekaj novega. Poleg osnovnih dogajanj, ki so povezane s predstavitvijo lokacije, izdelkov, postopkov pridelave, degustacijami, se posamezna dogajanja prilagodi sezoni in zanimanju, ki ga izkažejo gostje na lokaciji sami. Spodbuja se aktivna vloga udeležencev v dogajanju. Obiskovalci zaključijo svoj obisk posamezne lokacije/ponudnika s pridobitvijo fotografije, s katero dopolnjujejo svoj spominski foto album, ki ga po zaključenih počitnicah odnesejo s seboj domov. Turistični paketi s poudarkom na ekološkem Krasu bodo vsebinsko razširjeni s tistimi naravnimi in kulturnimi biseri Krasa, ki ga zaznamujejo, razlikujejo, opredeljujejo in jih želimo gostom še posebej predstaviti.

S povezovanjem oz. mreženjem ponudnikov na Krasu se želi postaviti pilotni primer, katerega cilj je razvoj novega družbeno odgovornega inovativnega turističnega produkta s skupno promocijo in trženjem. Soočili se bomo z izzivi ohranjanja in razvoja kmetijstva v okviru kratkih dobavnih verig in verig, ki obvladujejo tržni prostor na področju turizma ter vključili ponudnike, ki že dolgo gojijo spoštljiv odnos do narave in dediščine Krasa. Ekološka živila niso pomembna zgolj kot zdrava hrana, ampak spodbujajo tudi načela pravične trgovine in odgovornosti do okolja. Z vzpostavitvijo mreže in mrežnim produktom nastaja primer dobre prakse in dejaven nagovor lokalnim ponudnikom z drugih področij delovanja za podobna mrežna povezovanja in skupne nastope ne samo na domačem, pač pa tudi oziroma predvsem na tujih trgih.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev: Znotraj prijavljenega produkta načrtujemo ustanovitev in razvoj mreže SREČAJmo KRAS-KRASMEET ter njeno promocijo, izdelali bomo programsko nalogo (študijo) in znotraj nje razviti nov mrežni turistični produkt, oblikovali bomo skupne turistične pakete za trženje ciljnim skupinam zlasti na tujih trgih v časovnih in vsebinskih različicah (štirje avtorski turistični paketi, ki vsebujejo ponudbe partnerjev razširjene z lokalnimi znamenitosti), izvedli bomo štiri izobraževalne delavnice (mreženje, razvoj novih produktov s poudarkom na nizkoogljičnih produktih, pristop do novih kupcev – s poudarkom na kratkih dobavnih verigah ter predstavitev zaključkov projekta), izvedli bomo inovativni promocijski materiala – foto album opremljen s samostojnimi fotografijami in večjezičnimi besedili s predstavitvami partnerjev in znamenitosti, nov turistični produkt bomo oglaševali prek FB in spletnih strani vodilnega partnerja ter nekaterih ostalih partnerjev, sklenili bomo dogovor o testnem trženju turističnega produkta in paketov s turistično agencijo na italijanskem trgu.

Razmišljanje o dolgoročni vzdržnosti mrežnega produkta zahteva tudi načrtovanje dveh temeljih zadev: upravljanja in načrtovanja – širjenja mreže z novimi akterji in redno osvežitev oz. nadgradnjo produkta z novimi vsebinami, kar bo prispevalo k trajnosti in uspešnosti obojega predvsem po zaključku projekta.

Operativni cilji in rezultati operacije:

 • Ustanovitev partnerske mreže lokalnih ponudnikov SREČAJmo KRAS – KRASmeet, ki izhajajo iz različnih resorjev (turizem, kmetijstvo, socialno podjetništvo, obrt…) z namenom poslovnega povezovanja s skupnim mrežnim produktom;
 • Sodelovanje ranljivih skupin pri izvedbi delavnic, vključitev ranljivih skupin v razvijanje in izvajanje družbeno odgovornega produkta;
 • Izgradnja novega turističnega produkta, ki spoštuje in predstavlja kulturno avtentičnost lokalnega okolja Krasa. Nov turistični produkt bo predstavljen skozi 4 turistične pakete in je sestavljen iz ponudbe vseh partnerjev;
 • Izvedba 7 scenarijev dogajanja (ki bodo vključeni v turistične pakete) za goste na vsaki od lokacij partnerjev v projektu;
 • Skupno trženje turističnega produkta oz. umestitev novega mrežnega turističnega proizvoda na trg – sklenitev dogovora s turistično agencijo na tujem trgu, trženje preko spletne strani partnerja prijavitelja (vsaj dve novi tržni poti);
 • Skupna promocija (kot element trženja) – izdelava skupnega promocijskega materiala in materialov za objavo na spletu, promocija mreže in produkta na spletnih straneh in socialnih omrežjih partnerjev;
 • Izmenjava znanj in izkušenj – izvedba delavnic o mreženju, novih produktih, trženju, kratkih dobavnih verigah, nizkoogljičnosti in evalvaciji;
 • Vzpostavitev pogojev za poslovno rast prijavitelja in partnerjev za zagotovitev novih delovnih mest;
 • S promocijo trajnostnega turizma (aktualni trend LOHAS – Lifestyle of Health and Sustainability), ozavestiti dobavitelje in ponudnike v turizmu, kaj vpliva na zmanjšanje kvarnih vplivov na okolje.

 

Za ogled povzetka programske naloge kliknite na spodnji link:

Vzpostavitev mreže KRASmeet prek mrežnega turističnega produkta SREČAJmo KRAS-KRASmeet (povzetek programske naloge)

Za ogled poročila delavnice Razvoj turističnih produktov kliknite na spodnji link:

Poročilo delavnice Razvoj turističnih produktov – s poudarkom na butičnosti ekološkem turizmu inovativnosti nizkoogljičnosti