INFORMACIJE O PRIDOBIVANJU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

po Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju samo „uredba“) in po zakonu št. 18/2018 Ur. l. o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju samo „zakon“)

Uvod

Družba ART NEPREMIČNINE D.O.O. – blagovna znamka ST.DANIEL s tem obvešča obiskovalce te spletne strani o pridobivanju in obdelavi njihovih osebnih podatkov. Te informacije so namenjene zlasti našim strankam, poslovnim partnerjem (kupcem in dobaviteljem), kakor tudi njihovim zaposlenim, ki so pooblaščeni za posamezna področja komuniciranja glede dobav izdelkov in storitev v okviru pogodbenih razmerij.

Načela varstva osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo samo na podlagi zakonskih pogojev, ki so navedeni v uredbi ali zakonu. Kot upravljavec smo odgovorni za varstvo vaših osebnih podatkov, ki smo jih od vas pridobili ali pridobivamo skladno z uredbo in zakonom v obsegu in na način skladen z informacijami, ki so navedene v tej izjavi.

Vaši osebni podatki se bodo varno hranili in varnostno kopirali, v skladu z našo varnostno politiko in varnostno politiko naših posrednikov, in sicer samo za čas, ki je naveden v nadaljevanju.

Dostop do vaših osebnih podatkov bodo imeli prejemniki in naše pooblaščene osebe, ki jih obdelujejo na podlagi naših navodil in v skladu z našo varnostno politiko. Kot upravljavec moramo poskrbeti za varnostno kopiranje podatkov v skladu z varnostnimi zahtevami uredbe in zakona.

Vir pridobivanja osebnih podatkov

Vaše osebne podatke pridobivamo zlasti neposredno od vas, in sicer takrat, ko nam jih prostovoljno nudite v zvezi z povpraševanjem ali zahtevo za naše izdelke, in jih naslovite na nas osebno, po telefonu, pisno po pošti ali elektronski pošti in preko naše spletne trgovine, in sicer na podlagi vašega zahtevka.

Če ste zaposleni pri našem poslovnem partnerju, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki vas je določil kot svojega upravičenca za posamezna področja komuniciranja v zvezi z dobavo izdelkov in storitev v okviru pogodbenih razmerij, pridobivamo osebne podatke od vašega delodajalca; nudenje podatkov, ki so navedeni v tej informaciji, ne vpliva na informacijsko obveznost vašega delodajalca v obsegu člena 13 uredbe oziroma člena 19 zakona pri pridobivanju in obdelavi vaših osebnih podatkov v povezavi z delovnopravnim razmerjem delojemalca in delodajalca.

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi od naših zunanjih sodelavcev, ki za nas izpolnjujejo naloge prodaje od vrat do vrat ter vas nagovorijo s ponudbo naših izdelkov in storitev izven naših poslovnih prostorov.

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi od naših pogodbenih partnerjev ali drugih upravičenih oseb v zvezi z izpolnjevanjem pogodb ali naših drugih pogodbenih, predpogodbenih ali ostalih obveznosti.

Kategorije osebnih podatkov

Podatki, ki jih standardno obdelujemo o strankah, poslovnih partnerjih, vključno z osebnimi podatki njihovih zaposlenih:

 • Identifikacijski in kontaktni podatki: zlasti ime, priimek, naslov za vročanje in kontaktni naslov, telefonske številke, e-naslovi, v primeru samostojnega podjetnika tudi naziv, naslov kraja poslovanja ali sedeža, matična številka in davčna številka.
 • Podatki o nakupih in popustih: informacije o vašem naročilu v naši spletni trgovini (zlasti številka naročila, datum nakupa, vrsta in količina naročenega blaga, kupnina za naročeno blago, način dostave in plačila, informacije o avtomatskih notifikacijah o nakupu, ki se pošiljajo na e-naslov, ki ste ga vnesli ob nakupu, status naročila).
 • Bančni, finančni in transakcijskih podatki: številka kreditne kartice, podatki o bančnem računu, podatki o plačilih.
 • Informacije izdelane s strani naše družbe zaradi sklenitve pripadajoče pogodbe: zlasti številka kupca, datum in številka izdanega računovodskega in davčnega dokumenta, vrsta in količina kupljenega blaga ali storitve, vrednost kupljenega blaga ali storitve, datum in način plačila blaga ali storitve, datum in način dostave blaga ali storitve, trajanje garancije za blago/storitev.
 • Informacije o naši medsebojni komunikaciji ali drugem kontaktu v zvezi s sklenitvijo ali izpolnjevanjem pogodbe: zlasti uporabljen komunikacijski kanal, datum in vsebina komunikacije, v primeru uporabe telefonskih številk pomoči za kupce zvočni posnetki.
 • Informacije povezane z morebitnim odstopom od pogodbe, ki je sklenjena s sredstvi komuniciranja na daljavo (zlasti datum odstopa, način rešitve že opravljenega nakupa).
 • Informacije povezane z uveljavljeno reklamacijo kupljenega blaga/storitve (zlasti datum uveljavitve reklamacije, številke in podatki reklamacijskih dokumentov, opis napake, zahtevani način rešitve reklamacije, način rešitve reklamacije, datum rešitve reklamacije).
 • Informacije povezane z uveljavljeno pritožbo, ugovorom: zlasti identifikacijski in kontaktni podatki o pritožniku ali vlagatelju ugovora, razlog pritožbe, ugovora, način rešitve pritožbe, ugovora ali spora.
 • Informacije za marketinške namene, ki ji sestavi naša družba na podlagi uporabe naših storitev (zlasti informacije o vaših nakupih pri naši družbi in vaša uvrstitev v posamezne skupine kupcev).
 • Informacije o vaši oceni: naše spletne trgovine in kupljenega izdelka/storitve.

Nujnost posredovanja osebnih podatkov

Vaše osebne podatke nujno potrebujemo, če nam jih namreč ne posredujete, do pogodbenega razmerja med dobaviteljem in kupcem ne pride, ker je v skladu z zakonom NR SR št. 513/1991 Zbirke Trgovinski zakonik po besedilu poznejših predpisov (v nadaljevanju samo „Trgovinski zakonik“) vaša identifikacija kot pogodbene strani ena od bistvenih sestavin pogodbe. Če nam ne posredujete svoje telefonske številke ali elektronskega naslova, to ne predstavlja ovire za nastanek pogodbenega razmerja, vendar naša medsebojna komunikacija ne bo tako učinkovita, kot bi bila v primeru njihovega posredovanja. Če nam ne posredujete e-naslova, ne bomo vam mogli pošiljati elektronskih računov izdanih na podlagi Pogodbe in jih bomo pošiljali samo po pošti.

Številko osebnega dokumenta bomo zahtevali samo od pooblaščenih oseb kupcev, ki so določene za prevzem naših dobav. Namen tega je nujnost enoznačne identifikacije ob izročitvi in prevzemu naših izdelkov in preprečevanje možnosti prevzema s strani druge osebe; kakor tudi uspešno reševanje morebitnega reklamacijskega postopka.

Če nam svojih osebnih podatkov ne posredujete, je lahko izpolnjevanje pogodb bistveno oteženo oziroma onemogočeno, posledica tega je lahko tudi otežitev, lahko celo onemogočitev komunikacije pogodbenih strani.

Prejemniki osebnih podatkov

Vse vaše osebne podatke bomo shranili v naših internih sistemih in naprej posredovali različnim sodelujočim subjektom. Prejemniki osebnih podatkov so lahko:

 • organi kontrole, nadzora in drugi državni organi v okviru opravljanja nalog po posebnih zakonskih predpisih (na primer Slovaška trgovinska inšpekcija, Urad za varstvo osebnih podatkov, Davčni urad in podobno),
 • sodišča in organi kazenskega pregona na podlagi njihove zahteve ali v okviru upravičenih interesov upravljavca ob izkazovanju, uveljavljanju in zagovarjanju pravic,
 • pogodbeno pooblaščeni ponudniki storitev, ki:
   • za nas tehnično izvajajo pošiljanje naših poslovnih in oglaševalskih materialov,
   • nam nudijo storitve upravljanja, gostovanja in servisa aplikacij programske opreme, ki jo uporabljamo,
   • za nas opravljajo raziskave zadovoljstva kupcev,
   • za nas zagotavljajo dostavljanje naročenega blaga kupcem (pošta, vročevalci, kurirska služba),
   • za nas zagotavljajo on-line plačilne storitve (upravljavci plačilnih prehodov),
   • se udeležujejo pri urejanju in reševanju reklamacij (proizvajalci ali dobavitelji blaga),
   • nam nudijo pravne storitve, zlasti za nas zagotavljajo varstvo naših zakonitih interesov in nas zastopajo pri določitvi, zagovoru in izterjavi naših pravic (odvetniki, izvršitelji), ali pa nam nudijo tehnične rešitve, s katerimi vam na naši spletni strani in tudi na drugih spletnih straneh lahko prikazujemo samo za vas relevantno vsebino in reklamo.
 • drugi prejemniki, ki jim upravljavec mora posredovati podatke skladno z zakonom ali zaradi utemeljenega interesa, kot so na primer revizorji, pravni svetovalci, davčni in računovodski svetovalci, zavarovalnice, banke, kreditni registri, tretje osebe, ki ocenjujejo uporabo storitev naših pogodbenih partnerjev, osebe, ki so z nami v delovno-pravnem ali drugem podobnem razmerju, in sicer v obsegu, ki je nujno potreben za opravljanje njihovega dela ali izvajanje pravic, in ki v odnosu do posredovanih ali razpoložljivih osebnih podatkov v obsegu in ob pogojih dogovorjenih v pisni pogodbi, ki jo z njimi sklepamo ali je določena s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, morajo zagotavljati molčečnost o takih podatkih.

Z vsemi posredniki imamo sklenjene ustrezne pogodbe, na podlagi katerih smo zagotovili varstvo vaših osebnih podatkov. Skrbimo, da ti posredniki zagotovijo ustrezno raven varovanja osebnih podatkov, v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Informacije o posameznem poslovnem partnerju, ki se mu lahko posredujejo vaši osebni podatki v posameznem primeru, vam bomo sporočili na podlagi vašega zahtevka, ki nam ga pošljete na naslov sedeža naše družbe ali na elektronski naslov info@stdaniel.si.

Namen in čas obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo pridobivali in dalje obdelovali za naslednje namene:

 • Registracija v spletni trgovini in delovanje spletne trgovine

Za zagotovitev registracije v spletni trgovini in zagotovitev delovanja spletne trgovine. Pravna podlaga obdelave osebnih podatkov za ta namen je alineja b) prvega odstavka 6. člena uredbe, to pomeni zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe v smislu Zakona št. 22/2004 Ur. l. o elektronskem poslovanju. Obdelava osebnih podatkov je nujna za zagotavljanje registracije v spletni trgovini in poslovanje spletne trgovine.

 • Osebni podatki, vneseni v naši spletni trgovini, se bodo obdelovali v času trajanja tvoje registracije v e-trgovini. Račun je mogoče izbrisati v uporabniškem profilu.
 • Nakup blaga preko spletne trgovine, dobava blaga, reševanje reklamacij in reševanje škodnih primerov
 • Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v okviru vašega naročila preko spletne trgovine, na podlagi katerega vam bomo kot našemu kupcu dobavljali izdelke, kakor tudi za izpolnjevanje drugih obveznosti povezanih z urejanjem naročil, prevzemom in dobavo blaga, reševanjem škodnih primerov, reklamacij in pritožb, izdajanjem računov za dobavo blaga in storitev, hrambo in s tem povezano dokumentacijo in zapisi, medsebojno komunikacijo pogodbenih strani in podobno. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za ta namen je alineja b) in c) prvega odstavka 6. člena Uredbe, to pomeni izvajanje pogodbe in izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca, ki zanj izhajajo iz zakona NR SR št. 513/1991 Zbirke Trgovinski zakon po besedilu poznejših predpisov. Posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika je v tem primeru pogodbena zahteva. Če osebnih podatkov ne posreduje, pogodbenega razmerja z njim ne bo mogoče skleniti.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali nujno potreben čas za doseganje namena njihove obdelave, a največ za čas trajanja pogodbenega razmerja. Po koncu pogodbenega razmerja se vaši osebni podatki samo hranijo, in sicer 10 let od prenehanja pogodbe, kajti obveznost hraniti pogodbo in računovodske ter davčne dokumente povezane s pogodbo, ki vsebujejo vaše osebne podatke, za nas izhaja iz splošno zavezujočih pravnih predpisov, zlasti zakona o računovodstvu.

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti

Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe z nami, zlasti za namene obdelave in pošiljanja cenovnih ponudb, priprave in sklepanja pogodb, evidence pogodb, vključno z vsemi njihovimi spremembami v našem internem sistemu, preverjanjem izpolnjevanja pogodb in obveznosti pogodbenih strani, zlasti v okviru pogodb o nakupu in okvirnih pogodb, kakor tudi drugih obveznosti povezanih z vodenjem pogodb, prevzemom in izročitvijo blaga, reševanjem škodnih primerov, urejanjem reklamacij in pritožb, izdajanjem računov v povezavi z dobavo blaga in storitev, hrambo s tem povezane dokumentacije in zaznamkov, medsebojno komunikacijo pogodbenih strani in podobno. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za ta namen je alineja b) in c) prvega odstavka 6. člena Uredbe, to pomeni izvajanje pogodbe in izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca, ki zanj izhajajo iz zakona NR SR št. 513/1991 Zbirke Trgovinski zakon po besedilu poznejših predpisov. Posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika je v tem primeru pogodbena zahteva. Če osebnih podatkov ne posreduje, pogodbenega razmerja z njim ne bo mogoče skleniti.

Po koncu pogodbenega razmerja se vaši osebni podatki samo hranijo, in sicer 10 let od prenehanja pogodbe, kajti obveznost hraniti pogodbo in računovodske ter davčne dokumente povezane s pogodbo, ki vsebujejo vaše osebne podatke, za nas izhaja iz splošno zavezujočih pravnih predpisov, zlasti zakona o računovodstvu.

Nudenje pomoči kupcem po e-pošti

Družba obdeluje za namen nudenje pomoči kupcem po elektronski pošti zlasti naslednje osebne podatke kupcev: ime, priimek, telefonska številka, e-naslov, številko vašega naročila.

Pravna podlaga obdelave osebnih podatkov je alineja b) prvega odstavka 6. člena Uredbe GDPR, v povezavi s posnetkom telefonskega pogovora pa alineja a) prvega odstavka 6. člena Uredbe GDPR. Obdelava osebnih podatkov s strani družbe je nujna za nudenje pomoči, pri čemer je v primeru zvočnega posnetka soglasje in z njim povezana obdelava osebnih podatkov preko zvočnega posnetka prostovoljna.

Osebni podatki v okviru nudenja pomoči kupcem po elektronski pošti se obdelujejo za čas trajanja garancijskega roka za blago (2 leti).

Reševanje pritožb kupcev

Družba obdeluje za namen reševanja pritožb kupcev naslednje osebne podatke: ime, priimek, podatke navedene v pritožbi in v odvisnosti od načina vložitve pritožbe s strani kupca tudi njegov naslov, telefonsko številko ali elektronski naslov. Pravna podlaga obdelave osebnih podatkov je alineja b) prvega odstavka 6. člena Uredbe GDPR. Obdelava osebnih podatkov s strani družbe je nujna za rešitev pritožbe kupca.

Nagradne igre

Družba obdeluje za namen izvedbe nagradnih iger preko svojih spletnih strani in Facebook-a in Intagram-a naslednje osebne podatke: podatke iz profila udeleženca igre, v primeru zmagovalca tudi njegovo ime, začetno črko imena, alias. Pravna podlaga obdelave osebnih podatkov je alineja b) prvega odstavka 6. člena Uredbe GDPR. Obdelava osebnih podatkov s strani družbe je nujna za izvedbo igre v skladu z njenimi pogoji.

Poslovne informacije o izdelkih in različnih akcijskih ponudbah

V primeru tvoje privolitve ti bomo poslovne informacije o izdelkih in različnih akcijskih ponudbah pošiljali po e-pošti, SMS-sporočilih, obvestilih ali v drugi obliki. Ob registraciji v naši spletni trgovini ali ob ustvarjanju naročila lahko izbereš, ali želiš redno prejemati obvestila o novih izdelkih. Poslovne informacije bodo poslane v obsegu in s pogostostjo, ki ne bo moteča. Pogostost in obliko pošiljanja novic je mogoče kadar koli nastaviti ali spremeniti v uporabniškem profilu.

Informacije o izdelkih in različnih akcijskih ponudbah lahko prek omenjenih kanalov prejemaš tudi posamično, brez registracije v naši spletni trgovini, tako da vpišeš svoj e-poštni naslov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v ta namen so določbe člena 6(1) Uredbe, tj. privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. To soglasje lahko kadar koli prekličeš prek povezave, vključene v tako elektronsko sporočilo, ali tako, da pošlješ elektronsko sporočilo, v katerem je navedeno, da ne želiš več prejemati poslovnih informacij, na naslov: info@stdaniel.si. V uporabniškem profilu se je mogoče kadar koli preprosto odjaviti od prejemanja novic. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Če ste naša stranka, menimo, da imamo upravičen interes, da vas občasno preko SMS-sporočil ali kako drugače obveščamo o različnih promocijah in predvsem popustih. Naročnino na naša SMS-sporočila lahko kadarkoli prekličete tako, da na naslednji e-poštni naslov: info@stdaniel.si pošljete elektronsko sporočilo z izjavo, da ne želite prejemati SMS-obvestil, spremenite nastavitve naročnine v svojem računu ali na drug način, ki je naveden neposredno v SMS-sporočilu s poslovnimi informacijami.

Prodajalec kupca po elektronski pošti obvesti o pripravi naročila in razpoložljivosti ali nerazpoložljivosti blaga. Občasno (največ nekajkrat na leto) lahko prodajalec vsem registriranim strankam pošlje pomembne informacije, povezane z delovanjem prodajalčeve spletne trgovine in uporabo uporabniškega računa.

Če nasprotuješ obdelavi tvojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, tvojih osebnih podatkov v ta namen ne bomo več obdelovali.

Uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo podatki

Upravljalec mora v skladu z zakonom zagotoviti ustrezno reševanje zahtevkov, s katerimi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, uveljavljajo svoje pravice v smislu uredbe.

Vaši osebni podatki, ki se obdelujejo za namen urejanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko v primeru, da uveljavite svoje pravice, obdelujejo v obdobju 5 let.

Uveljavljanje pravic družbe

Družba za namen uveljavljanja svojih pravic obdeluje naslednje podatke: podatke iz pogodb s kupci in dobavitelji, podatke iz reklamacij, podatke, ki so potrebni za vložitev tožbe s strani družbe, podatke iz tožbe zoper družbo, podatke iz zaznamkov o tatvinah, podatke iz računovodskih evidenc ter druge podatke, ki so potrebni za morebitno uveljavljanje pravic ali zaščito interesov družbe. Namen obdelave teh osebnih podatkov je zakoniti interes upravljavca, pravna podlaga za obdelavo je alineja f) prvega odstavka 6. člena Uredbe GDPR. Obdelava osebnih podatkov s strani družbe je nujna za namen zakonitih interesov družbe. Zakoniti interesi družbe so varovanje njenega premoženja in zaščita pred neutemeljenim uveljavljanjem pravic napram družbi.

V primeru, da bomo v odnosu do vas uveljavljali pravne zahteve, vodili sodni ali upravni postopek, ali v primeru, da boste uveljavljali pravne zahteve vi in boste vodili zoper nas sodni ali upravni postopek, osebni podatki za izkazovanje, uveljavljanje ali zagovarjanje pravic se bodo obdelovali do pravnomočnega zaključka postopka.

V primeru, da niste izpolnili svojih obveznosti do naše družbe, da nam iz razlogov na naši strani nastane škoda, ali v primeru, da z določenimi pravnimi sredstvi uveljavljate zahtevke napram naši družbi, oziroma obstaja nevarnost, da v prihodnosti  pride do navedenih situacij, lahko vaše osebne podatke v celotnem zgoraj navedenem obsegu obdelujemo na podlagi zakonitega interesa naše družbe, ki temelji v izterjavi naših terjatev in/ali zaščiti pravic in pravno zaščitenih interesov naše družbe (na primer  določitev, zagovor ali izterjava pravic pred sodiščem ali organom za alternativno reševanje potrošniških sporov). Za ta namen hranimo vaše osebne podatke v obdobju zakonsko določenega zastaralnega roka.

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti družbe

Družba obdeluje osebne podatke, ki so navedeni v alinejah a) do m) za namen izpolnjevanja zakonitih obveznosti družbe. Pravna podlaga obdelave je alineja c) prvega odstavka 6. člena Uredbe GDPR (na primer zakon o računovodstvu, zakon o davku na dodano vrednost, zakon o davku od prihodkov, zakon o varstvu potrošnika, zakon o arhivih in registrih). Obdelava osebnih podatkov s strani družbe je nujna za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti s strani družbe.

Za ta namen hranimo vaše osebne podatke v skladu z zakonskimi roki, ki se nanašajo na družbo in sicer zlasti v skladu z zakonom o računovodstvu in zakonom o arhivih in registrih.

Preklic soglasja

V primeru obdelave vaših osebnih podatkov tudi na podlagi soglasja, lahko kadarkoli svoje soglasje z obdelavo osebnih podatkov prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki temelji na soglasju pred njegovim preklicem. Podeljeno soglasje lahko prekličete na enak način, kot je bilo soglasje podeljeno.

Sledenje, oblikovanje po meri, prilagojena podpora računa v ST.DANIEL spletni trgovini

Tehnologije za sledenje uporabljamo zato, da glede na potrebe naših uporabnikov lahko stalno prilagajamo in optimiziramo našo spletno stran. Poleg tega tehnologije za sledenje uporabljamo za zbiranje statističnih podatkov o sami uporabi naše spletne strani, saj tako lahko še izboljšamo našo ponudbo. Statistična orodja, ki zbirajo anonimne podatke, nam omogočajo prepoznavanje najbolj obiskanih strani in priljubljenih izdelkov. Tako ti na naši spletni strani lahko prikažemo ustrezno vsebino in nenehno izboljšujemo našo ponudbo.

Če imaš račun v spletni trgovini ST.DANIEL, o tebi zbrane podatke uporabljamo za natančnejše prilagajanje tvojega računa in posredovanje poslovnih informacij, ki te morda zanimajo. Ta orodja uporabljamo samo ob tvojem izrecnem soglasju. V brskalniku lahko spremeniš nastavitve piškotkov in drugih orodij za osebno prilagajanje in analizo.

Zaščita zasebnosti na naših spletnih straneh

Podatki, ki ste jih posredovali prostovoljno

Na naših spletnih straneh lahko za določen namen prostovoljno nudite določene informacije, na primer katere koli informacije navedene ob izrazu interesa za vzpostavitev kontakta. Ti podatki lahko vsebujejo osebne kontaktne informacije, kot je ime, naziv družbe, naslov, telefonska številka, e-naslov, delovna pozicija ali demografske informacije ter katere koli druge informacije, ki jih boste posredovali.

Tako pridobljene podatke uporabljamo za namen kontakta z vami. Iz tega razloga lahko podatke delimo z zunanjim partnerjem, če je to potrebno za odgovor na vaša vprašanja.

Piškotki, podatki o uporabi in podobna orodja

Med obiskom naših spletnih strani pridobivamo preko avtomatiziranih sredstev določene podatke, kot so piškotki, piksel oznake, orodja za analizo brskalnika itd. Dodatne informacije v zvezi s piškotki, podatki o uporabi in podobnimi orodji, ki jih uporabljamo, boste našli na strani www.stdaniel.si.

Povezane strani

Iz naših spletnih strani lahko posredujemo povezave do tretjih spletnih strani („povezane strani“). Povezanih strani nujno ne preverjamo ali pregledujemo. Vsaka povezana stran ima lastne pogoje uporabe in informacije o varstvu osebnih podatkov. Nismo odgovorni za načela in postopke katere koli od teh povezanih strani in druge na njih navedene povezave, zato uporabnike pozivamo, da preberejo pogoje in obvestila povezanih spletnih strani pred njihovo uporabo.

Naša spletna stran uporablja na primer gumbe za naslednja družbena omrežja: facebook, Instagram. Gumbi prikazujejo logotipe posameznih družbenih omrežij. Gumbi niso standardni družbeni plugini, torej plugini, ki jih nudijo družbena omrežja, ampak so povezave z ikonami gumbov. Gumbi se aktivirajo samo z namerno aktivnostjo (s klikom). Če gumba ne kliknete, na družbena omrežja se ne prenesejo nobeni podatki. S klikom na gumbe sprejemate komunikacijo s strežniki družbenega omrežja, s tam pa aktivirate gumbe in ustvarite povezavo. Če ne želite, da družbena omrežja pridobivajo o vas podatke, gumbov ne klikajte.

Otroci

Naše spletne strani niso usmerjene v otroke, ne uporabljamo jih za zavestno pridobivanje osebnih podatkov od otrok in njihovo lansiranje otrokom na trgu. Če ugotovimo, da je osebne podatke posredoval otrok preko katere od naših spletnih strani, zadevne podatke odstranimo iz naših sistemov.

Vaše druge pravice v povezavi z varstvom osebnih podatkov

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate, razen zgoraj navedenih pravic, zlasti naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do osebnih podatkov (15. člen uredbe); zlasti lahko pridobite od nas potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke, če jih obdelujemo, lahko dobite dostop do teh osebnih podatkov (njihove kopije), imate pa tudi pravico do dopolnilnih informacij v obsegu določil člena 15 uredbe.
 • V večini primerov vam bomo kopije vaših osebnih podatkov in dopolnilne podatke posredovali pisno v listinski obliki, če ne zahtevate drugačnega načina njihovega posredovanja. Če ste za posredovanje teh podatkov zaprosili z elektronskimi sredstvi, posredovali vam jih bomo elektronsko, če bo to tehnično izvedljivo.
 • Če je vaša podoba zabeležena v nadzornem video sistemu, lahko zahtevate in dobite na razpolago kopijo svojih osebnih podatkov iz posnetka. Na podlagi pisnega zahtevka, ki bo vseboval specifikacijo zahtevanega posnetka – datum, časovni razpon, prostorsko določitev, vam lahko v utemeljenih primerih posnetek posredujemo. Če so na posnetkih vidne druge osebe, bomo pred posredovanjem ta posnetek uredili, na primer ga zabrišemo.
 • pravica do popravka osebnih podatkov člen uredbe); sprejemamo ustrezne ukrepe, da zagotovimo točnost, popolnost in aktualnost informacij o vas, s katerimi razpolagamo. Ta pravica pa vam omogoča, da od nas lahko zahtevate, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo vaše netočne osebne podatke ali dopolnimo vaše osebne podatke, če so netočni, nepopolni ali neaktualni.

Upoštevajte prosim, da nam morate posredovati samo takšne osebne podatke, ki so točni in pravilni, pri čemer ste dogovorni za resničnost osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali.

 • pravica do izbrisa osebnih podatkov (pravica „do pozabe“) (čl. 17. uredbe), in sicer brez nepotrebnega odlašanja po uveljavitvi pravice, na primer v primeru, da vaši osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega smo jih pridobili ali obdelovali, če ste preklicali svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerega obdelujemo vaše osebne podatke, in ne obstaja druga pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (na primer Pogodba, ki jo imamo z vami sklenjeno), če ugovarjate obdelavi osebnih podatkov po prvem odstavku 21. člena uredbe ali če vaše osebne podatke obdelujemo v nasprotju z uredbo in zakonom.

To vašo pravico pa je potrebo presojati z vidika vseh relevantnih okoliščin. Lahko na primer imamo določene pravne in regulativne obveznosti, kar pomeni, da vaši zahtevi ne bomo mogli ugoditi.

 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov (18. člen uredbe), v zakonsko določenih primerih od nas lahko zahtevate, da prenehamo z obdelavo vaših osebnih podatkov, če na primer ugovarjate pravilnosti osebnih podatkov, ki jih o vas imamo, a le v obdobju, ki nam omogoča preverjanje pravilnosti vaših osebnih podatkov, če ugovarjate obdelavi osebnih podatkov z avtomatiziranim načinom sprejemanja odločitev ali obdelave vaših osebnih podatkov v nasprotju z uredbo in zakonom ter ugovarjate izbrisu vaših osebnih podatkov, pri čemer namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe ali ugovarjate izbrisu vaših osebnih podatkov, ki jih mi kot dobavitelj ne potrebujemo več in jih želimo izbrisati, a jih vi potrebujete, na primer v sodnem postopku,
 • pravica do prenosljivosti osebnih podatkov (20. člen uredbe), kar pomeni pravico pridobiti od nas vaše osebne podatke, ki ste nam jih pred tem posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico zahtevati, da vaše osebne podatke prenesemo drugemu upravljavcu za izpolnitev zakonskih obveznosti; uveljavitev te pravice ne vpliva na vašo pravico do izbrisa osebnih podatkov s strani dobavitelja.

Pravica do prenosljivosti pa se nanaša samo na tiste podatke, ki smo jih o vas pridobili na podlagi soglasja ali na podlagi Pogodbe, pri kateri smo pogodbena stran.

 • pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov (21. člen uredbe), če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na naših zakonitih interesih ali vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja naših storitev in izdelkov, vključno z oblikovanjem profilov pri taki obdelavi. V primeru, da vložite ugovor, mi pa ne izkažemo prepričljivega legitimnega razloga za obdelavo vaših osebnih podatkov, ali če vložite ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja naših storitev in izdelkov, ne bomo več obdelovali vaših osebnih podatkov za te namene.
 • pravica, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, če ima taka avtomatizirana obdelava in oblikovanje profilov pravne učinke v zvezi z vami ali na vas na podoben način znatno vpliva (čl. 22 uredbe);
 • pravica do vložite pritožbe pri nadzornem organu člen uredbe); če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju z uredbo oziroma zakonom, lahko vložite pritožbo na Uradu za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije.

Končna določila

V primeru kakršnih koli vprašanj, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete neposredno na naš email naslov: info@stdaniel.si. Te informacije so aktualne in veljajo od 25.3.2024.

Pridržujemo si pravico te informacije o varstvu osebnih podatkov kadarkoli spremeniti, urediti in posodobiti. Redno prosim preverjajte, ali ste se seznanili z našim najnovejšim obvestilom.

POGOJI POSLOVANJA

I. Splošne določbe
1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »pogoji«) veljajo za nakupe v spletni trgovini www.stdaniel.si, ki jo upravlja podjetje Art nepremičnine d.o.o., s sedežem na naslovu Hruševica 1B, 6222 Štanjel, Slovenija, e-naslov: info@stdaniel.si, direktorja: Miroslav Prodnik in Nina Prodnik.
2. Pogoji so sestavni del nakupne pogodbe, ki se sklene med prodajalcem in stranko.
3. Vsa pogodbena razmerja so sklenjena skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.
4. Če je pogodbena stranka potrošnik, odnose, ki jih ne urejajo ti pogoji, urejajo naslednji zakoni:
– št. 40/1964 Z. z. Civilni zakonik s spremembami;
– št. 250/2007 Zakon o varstvu potrošnikov s spremembami;
– št. 102/2014 Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali ponujanju storitev na podlagi sklenjene pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene izven poslovnih prostorov prodajalca ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov s spremembami kasnejših predpisov;
– št. 22/2004 Zakon o spletni trgovini ter o spremembah in dopolnitvah Zakona št. 128/2002 o državnem nadzoru notranjega trga pri varstvu potrošnikov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, kot je bil spremenjen Zakon št. 284/2002 s spremembami kasnejših predpisov.
5. Če je pogodbena stranka podjetnik, odnose, ki jih ne urejajo ti pogoji, ureja zakon št. 513/1991 Coll., gospodarski zakonik z vsemi veljavnimi spremembami.

II. Opredelitve izrazov
1. Pogodba s potrošnikom se nanaša na kakršno koli pogodbo, ne glede na pravno obliko, ki se sklene med dobaviteljem in potrošnikom.
2. Prodajalec se nanaša na podjetje Art nepremičnine d.o.o., ki upravlja spletno trgovino. Poslovni cilj je prodaja blaga prek spletne trgovine na naslovu www.stdaniel.si (v nadaljevanju »spletna trgovina«).
3. Kupec se nanaša na stranko, ki sklene pogodbeno razmerje s prodajalcem na podlagi prodajne pogodbe.
4. Stranka spletne trgovine se nanaša na fizično osebo, ki je opravilno sposobna, ali pravno osebo, ki je izrazila zanimanje za nakup blaga v spletni trgovini. Na podlagi teh pogojev in določb se izraz stranka pod določenimi pogoji lahko nanaša na tretjo osebo, ki jo stranka z zavezujočim naročilom pooblasti kot osebo, ki ji je treba dostaviti izdelke (v nadaljevanju »pooblaščena oseba«). Navedba imena pooblaščene osebe na zavezujočem naročilu se smatra za pooblastilo za prevzem naročenega blaga.

III. Naročilo in sklepanje pogodbe
1. Kupec izbere izdelek na podlagi trenutne ponudbe v spletni trgovini, potrdi izbor s klikom gumba »Dodaj v košarico«, izpolni naročilnico (e-poštni naslov, naslov za dostavo v primeru nakupa blaga), izbere količino izdelkov (ali poda druge parametre izdelka) in izbere metodo plačila. Naročila v spletni trgovini so zavezujoča. Pri naročanju kupec potrdi, da je seznanjen in se strinja s temi pogoji tako, da aktivno klikne označeni gumb.
2. Uvrstitev ponujenega blaga v spletno trgovino predstavlja predlog za sklenitev pogodbe. Pogodba se nato sklene s potrditvijo naročila s strani kupca in sprejemom naročila s strani prodajalca. Po obdelavi vašega naročila bo prodajalec brez nepotrebnih zamud poslal potrdilo o prejemu naročila (sprejem naročila) na e-poštni naslov, ki ga vnese kupec. To potrdilo vključuje številko naročila, ime in specifikacijo blaga, informacije o ceni blaga in stroških dostave (poštnina), metoda plačila, informacije o pričakovanem času dostave blaga, informacije o lokaciji dostave blaga, informacije o prodajalcu ali ostale informacije. S prejemom potrditvene e-pošte, ki potrjuje naš prejem vašega naročila, je prodajna pogodba sklenjena.
3. Če ste v spletni trgovini ustvarili račun, bo naročilo arhivirano tudi v razdelku »Moja naročila«, ki vam bo na voljo šele po prijavi. Po potrebi bomo dodatne informacije glede naročila poslali na e-poštni naslov kupca.
4. Pogodbeni stranki soglašata, da bo komunikacija med njima potekala po e-pošti.
5. Kupec se obveže, da prodajalcu plača ceno, dogovorjeno v potrditvi naročila, vključno s stroški dostave (v nadaljevanju »nakupna cena«) z nakazilom na račun prodajalca, podan v potrditvi naročila.
6. Kupec se obveže, da prodajalcu plača nakupno ceno za dogovorjene izdelke v obdobju, podanem na potrditvi naročila.
7. Informacije o določenih korakih, ki vodijo do sklenitve pogodbe, izhajajo iz teh pogojev. Kupec ima vedno možnost, da preveri in popravi pogodbo, preden potrdi naročilo. Pogodba je sklenjena v slovenščini. Če ne obstajajo okoliščine, ki bi preprečevale sklepanje pogodbe na strani prodajalca in kupca, je mogoče skleniti pogodbo v drugem jeziku, ki je razumljiv obema strankama.
8. Upravljavec spletne trgovine bo kupcu dostavil tudi vse dokumente, povezane z blagom: račun (davčni dokument) in morebitni garancijski list (če ga priloži proizvajalec).
9. V primeru, da se ob naročilu izbere darilo, do katerega je kupec upravičen pod določenimi pogoji, si pridržujemo pravico do zamenjave darila glede na trenutno stanje zalog.
10. Kupec ima pravico, da naročilo prekliče po e-pošti, dokler naročilo še ni obdelano. Za preklic naročila izpolnite obrazec za stik z nami.

IV. Cena
1. Cene blaga in storitev so končne in vključujejo ustrezen DDV, kot ga določa veljavna zakonodaja (dejanska stopnja je navedena na računu), vendar pa ne vključuje stroškov dostave.
2. Vse posebne ponudbe so veljavne, dokler zaloga ni razprodana, če ni za določen izdelek navedeno drugače.
3. Vsi morebitni dodatni popusti, poleg popustov, ki so navedeni za vsak izdelek na spletnem mestu, popustov za posamezne stranke, ali popustov, ki so dani na podlagi sodelovanja naše spletne trgovine s tretjimi osebami, se medsebojno izključujejo.
4. Končna cena je navedena na naročilnici tik pred potrditvijo naročila in vključuje DDV ter vse druge morebitne davke in pristojbine (pakiranje, poštnina), ki jih mora plačati potrošnik, da prejme blago ali storitev. Prodajalec te cene ne more enostransko spremeniti.
5. Navedeni odstotek popusta za izdelek je izračunan iz prvotne cene izdelka. Prvotna cena izdelka je cena, ki je veljala ob lansiranju izdelka.

V. Dobavni pogoji
1. Izdelki, ki so na zalogi, so običajno poslani naslednji delovni dan.
2. Običajno dostava naročila traja do 10 dni, v izjemnih primerih pa se rok dostave lahko podaljša, za kar se vnaprej opravičujemo. Če naročila ali izdelka iz naročila ne bo mogoče dostaviti v zgoraj navedenem roku, vas bomo o tej situaciji obvestili v najkrajšem možnem času in vas obvestili tudi o roku dostave ali vam predlagali dostavo nadomestnega izdelka. V kolikor blaga ne moremo dostaviti niti v dodatnem roku, imate pravico do odstopa od pogodbe in v primeru plačila kupnine vam sredstva vrnemo v roku 14 dni na vaš bančni račun.
3. Naročila se obdelujejo vse delovne dni.

VI. Mesto in način dostave
1. Obveza dobave blaga se izpolni z izročitvijo blaga stranki ali pooblaščeni osebi, navedeni na naročilu. Blago se odpremi v obliki pisma/paketa ali pisma/paketa. Zato je treba času dostave prišteti 3-7 delovnih dni za dostavo s kurirsko službo.
2. Ko bomo vaše naročilo oddali kurirju, vas bomo o tem obvestili po e-pošti. Če v 7 dneh od našega e-poštnega sporočila ne prejmete blaga, se obrnite na zadevno dostavno podjetje in nas. Po e-pošti vam bomo posredovali podrobnejše informacije o paketu in morebitne razloge za neuspešno dostavo. Če imate uporabniški račun, lahko trenutno stanje naročila kadar koli preverite v razdelku Moja naročila.
3. Stranka mora blago osebno prevzeti na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času, ali urediti prevzem. Po plačilu naročila stranka prejme račun po e-pošti, ki služi tudi kot garancijski list.
4. Obveza dostave blaga se smatra za izpolnjeno, čeprav stranka ne prevzame blaga na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času, ali zavrne prevzem blaga. Če stranka ne prevzame blaga in se blago vrne nam, imamo pravico odstopa od prodajne pogodbe in povračila stroškov, povezanih z vračilom od stranke (prodajalec ima pravico do kompenzacije škode po členu 420 et seq. civilnega zakonika v znesku dejanskih stroškov, povezanih z neuspešnim poskusom dostave – poštnina za vračilo izdelkov). Ponovna dostava paketa ni mogoča. Prodajalec je prav tako upravičen do tega, da ne izkoristi pravice do kompenzacije ali da jo izkoristi samo delno.
5. Za zapoznele dostave zaradi nepravilno navedenega naslova prejemnika nismo odgovorni. Stranka prevzame lastništvo blaga tako, da prevzame blago na lokaciji dostave. S prevzemom se tveganje nenamernega uničenja ali poškodovanja preda stranki.
6. Po prejemu paketa je stranka upravičena da paket preveri glede poškodb embalaže (mehanske poškodbe med transportom) in ali je blago brez napak. Če pride do vidnih poškodb paketa ali blaga, ima stranka pravico, da pošiljke ne prevzame. Če je paket poškodovan, kupcu ni treba prevzeti izdelka. Skupaj z dostavnim podjetjem mora sestaviti zapisnik.

VII. Način plačila, poštnina in drugi stroški
1. Kupec prodajno ceno plača prodajalcu z eno od naslednjih metod:
– S plačilno kartico MAESTRO, MASTERCARD, VISA
– PayPal
– Z nakazilom na bančni račun: IBAN SI56 2900 0005 0243 626 , SWIFT: BACXSI22

2. Stranka lahko uporabi kupon za popust in tako pridobi ustrezen popust. Kupon za popust je mogoče uporabiti samo enkrat. Kupona za popust ni mogoče zamenjati za gotovino.
3. Ceni blaga se prišteje naslednja poštnina glede na način dostave in naslov.
4. Darilni bon je mogoče uporabiti za nakup blaga v spletni trgovini www.stdaniel.si samo enkrat do datuma, ki je naveden kot rok veljavnosti (velja do).
5. Ob oddaji naročila je treba vnesti kodo, navedeno na bonu. Številko bona vnesite v polje »Koda za popust / Darilni bon« v košarici.
6. Vrednost bona je navedena na vsakem bonu v obliki zneska z DDV.
7. Če je skupni znesek naročila/nakupa:
a) višji od vrednosti bona, kupec plača samo preostali znesek;
b) nižji od vrednosti bona, se preostanek vrednosti izgubi in se ne povrne (bon se lahko uporabi samo pri enem naročilu).
8. Pri enem naročilu je mogoče izkoristiti največ en darilni bon.
9. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino.
10. Darilni bon velja samo v državi nakupa.
11. V primeru vračila blaga, plačanega z darilnim bonom, se znesek nakupa tega blaga povrne z novim bonom v vrednosti vrnjenega blaga.
12. Navedeni ceni blaga se prišteje naslednja poštnina glede na način in naslov dostave.

VIII. Garancijsko obdobje
1. Za vse blago v spletni trgovini velja zakonsko določeno garancijsko obdobje 24 mesecev. Pri rabljenem blagu ali blagu iz druge roke velja garancijsko obdobje najmanj 12 mesecev. Garancijsko obdobje se začne z dnevom prevzema blaga s strani kupca.
2. Če je na prodanem izdelku, embalaži ali priročniku naveden rok uporabe, garancijsko obdobje ne poteče pred koncem tega obdobja.
3. Na podlagi zahteve kupca mora prodajalec podati garancijo v pisni obliki (garancijski list). Če narava blaga to omogoča, je dovolj že izdaja dokazila o nakupu namesto garancijskega lista.
4. Garancijski list vsebuje identifikacijo prodajalca (ime in priimek, ime podjetja ali ime prodajalca, sedež ali izpostava), vsebino garancije, obseg in pogoje, garancijsko obdobje ter informacije, potrebne za uveljavljanje garancije. Če garancijski list ne vsebuje vseh teh podatkov, to ne pomeni, da je garancija neveljavna.
5. Z izjavo, ki jo vključi v garancijski list, izdan kupcu, ali z oglasom, lahko prodajalec nudi garancijo, ki presega zakonsko določeno obdobje garancije. Pogoje in obseg take garancije prodajalec navede v garancijskem listu.
6. Garancija ne krije običajne obrabe.
7. Za brezplačna darila ali nagrade v nagradnih igrah garancija ne velja.
8. Upravičenost do brezplačnega garancijskega popravila preneha:
a) ob nevrnitvi celotnega blaga vključno z dodatki;
b) ob neprijavi morebitnih očitnih napak ob prevzemu blaga;
c) ob poteku garancijskega obdobja za blago;
d) ob nestrokovnem in malomarnem ravnanju ali zanemarjanju pravilne nege izdelka;
e) ob mehanskih poškodbah blaga, ki jih povzroči kupec.
9. Sprememba blaga, ki se zgodi med garancijskim obdobjem in je posledica pogoste rabe, nepravilne rabe ali nepravilnih posegov se ne more smatrati za okvaro, še zlasti če je:
a) napaka nastala med garancijskim obdobjem kot posledica običajne obrabe, nepravilne uporabe ali nezadostnega in neustreznega vzdrževanja;
b) napaka nastala zaradi naravnih sprememb materialov, iz katerih je blago izdelano;
c) napaka nastala kot posledica kakršne koli poškodbe s strani kupca ali tretje osebe ali zaradi drugega nepravilnega posega.

IX. Preklic naročila
1. Če želite preklicati naročilo, ki še ni bilo obdelano, nas čim prej kontaktirajte in navedite številko naročila. Če je bilo naročilo že plačano, bomo v 14 dneh vrnili denar na račun, ki ste ga uporabili za plačilo. V primeru plačila s kreditno kartico (VISA, MasterCard, Maestro) se lahko to obdobje podaljša zaradi bančnih postopkov vračila plačil s kreditnimi karticami.
2. Poleg tega si pridržujemo pravico, da naročilo prekličemo, če blaga ne moremo dobaviti zaradi nedobavljivosti (razprodano ali ponudba umaknjena) ali če nikakor ne moremo dostaviti blaga ob dogovorjenem času ali po dogovorjeni ceni, in/ali če bi pošiljanje blaga povzročilo nesorazmerne težave ali nesorazmerne stroške glede na vrednost naročenega blaga, razen če se z vami dogovorimo za zamenjavo. O preklicu vas bomo čim prej obvestili po telefonu ali e-pošti. Če ste plačali prodajno ceno ali del te cene, boste vračilo prejeli v 14 dneh na račun, s katerim ste izvedli plačilo, če ni dogovorjeno drugače.
3. V primeru, da kupec v navedenem roku ne plača naročilo, bo prodajalec neplačano naročilo preklical.

X. Zamenjava, vračilo, reklamacija
1. Kupec ima pravico do zamenjave, vračila in reklamacije blaga.
2. V kolikor kupec želi zamenjavo/vračilo/reklamacijo naročila naj pošlje zahtevek na naš email naslov info@stdaniel.si.
3. Prodajalec odgovarja za dokazane napake proizvodne narave na blagu. Pri uveljavljanju pravice kupca do vračila/reklamacije blaga se prodajalec zavezuje, da bo po prejemu te zahteve kupcu po elektronski pošti poslal potrdilo o prejemu. Kupec je po elektronski pošti obveščen tudi o naknadni obdelavi njegove zahteve. Vračilo/reklamacija blaga se vedno reši z vračilom sredstev za blago na bančni račun kupca v zakonsko določenem roku štirinajstih (14) dni od vložitve zahteve, o čemer je kupec ob izpolnjevanju reklamacijskega pomočnika predhodno obveščen. Če do vračila predmeta vračila/reklamacije s strani prodajalca pride kasneje od vložitve zahteve za vračilo/reklamacije, tečejo roki za obravnavo vračila/reklamacije v skladu s tem odstavkom od dneva, ko prodajalec prejme predmet vračila/reklamacije; vendar najkasneje od trenutka, ko prodajalec prepreči ali zavrne prevzem predmeta vračila/reklamacije.
4. V primeru nezadovoljive/napačne velikosti blaga ima kupec pravico do spremembe velikosti naročenega blaga. Kupec posreduje zahtevo za zamenjavo blaga prek email naslova info@stdaniel.si. Po prejemu te zahteve se prodajalec zaveže, da bo kupcu po elektronski pošti poslal potrdilo o prejemu. Kupec je po elektronski pošti obveščen tudi o naknadni obdelavi njegove zahteve in o pošiljanju novega blaga v zahtevani velikosti. Prodajalec se zavezuje, da bo izpolnil kupčevo zahtevo po spremembi velikosti blaga, če je zahtevana velikost blaga na voljo. Zamenjano blago v zahtevani velikosti običajno pošljemo v tridesetih (30) dneh od dostave blaga nezadovoljive/napačne velikosti.
5. V primeru zamenjave in vračila blaga mora blago izpolnjevati merila (blago ni bilo oprano, nošeno in je brez znakov uporabe) in s čimer soglaša ob naročilu blaga. Blago mora biti vrnjeno v original embalaži, ki ne sme biti poškodovana.
6. Način obravnavanja reklamacije se sporoči kupcu najkasneje v treh (3) delovnih dneh od vložitve reklamacije, v utemeljenih primerih, še posebej, če je potrebna zapletena tehnična ocena stanja blaga, najkasneje v tridesetih (30) dneh od vložitve reklamacije. Po določitvi načina obravnave reklamacije, bo le-ta takoj rešena; v utemeljenih primerih je reklamacijo možno rešiti pozneje; vendar pa reševanje reklamacije ne sme trajati dlje od trideset (30) dni od vložitve reklamacije. Če predmet reklamacije prodajalec prevzame pozneje kot na dan vložitve reklamacije, v skladu s tem odstavkom začnejo teči roki za obravnavo reklamacije z dnem prevzema predmeta s strani prodajalca; vendar najkasneje od trenutka, ko prodajalec prepreči ali zavrne prevzem predmeta reklamacije.
7. Časovno obdobje od uveljavljanja pravice do odgovornosti za napake do zaključka garancijskega postopka (predaja popravljenega blaga, pisni poziv za prevzem odgovornosti ali upravičena zavrnitev) ni vključeno v garancijsko obdobje. Pri zamenjavi z novim blagom se garancijsko obdobje za novo blago začne z dnevom prevzema.
8. Če je garancijski zahtevek s strani stranke poslan v 12 mesecih od nakupa, lahko prodajalec garancijski zahtevek zavrne samo na podlagi izvedenskega mnenja. Ne glede na izvedensko mnenje stroškov kompenzacije za izvedensko mnenje ali drugih stroškov, povezanih s tem mnenjem, ni mogoče zahtevati od stranke.
9. Če je garancijski zahtevek s strani stranke poslan več kot 12 mesecev od nakupa in ga prodajalec zavrne, je prodajalec dolžan navesti, komu lahko stranka pošlje blago za strokovno mnenje v dokumentu o obdelavi garancijskega zahtevka. Če je blago poslano določeni osebi za izvedensko mnenje, bo stroške izvedenskega mnenja in povezane stroške kril prodajalec, ne glede na rezultat izvedenskega mnenja. Če stranka z izvedenskim mnenjem dokaže, da je prodajalec odgovoren za napako, se lahko garancijski zahtevek znova vloži. Garancijsko obdobje med pridobivanjem izvedenskega mnenja miruje. Prodajalec mora stranki povrniti vse stroške, povezane s pridobivanjem izvedenskega mnenja, in vse smiselne stroške v 14 dneh od vnovične predložitve garancijskega zahtevka. Vnovič predloženega garancijskega zahtevka ni mogoče zavrniti.
10. Kupec bo o izidu garancijskega zahtevka obveščen neposredno po zaključku postopka po e-pošti, hkrati pa bo protokol garancijskega zahtevka (dokaz o obdelavi garancijskega zahtevka) kupcu dostavljen po e-pošti ali priporočeno z navadno pošto. Dokumenta o obdelavi garancijskega zahtevka ni treba dostaviti, če stranka lahko drugače dokaže predložitev garancijskega zahtevka.
11. V primeru oddaje garancijskega zahtevka mora potrošnik o tem obvestiti prodajalca tako, da pošlje pisni zahtevek na email info@stdaniel.si, in blago poslati nazaj v paketu, ki je primeren za pošiljanje, skupaj z natisnjenim dokumentom na naslov prodajalca:
Art nepremičnine d.o.o.
Hruševica 1B
6222 Hruševica
Slovenija
e-naslov: inf@stdaniel.si
12. Kupec je upravičen do povračila neizogibnih stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja pravic do odgovornosti pri okvarah. Če potrošnik ni zadovoljen z načinom obravnave garancijskega zahtevka prodajalca, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice, se lahko kupec obrne na prodajalca in zahteva odpravo kršitev. Če prodajalec zavrne tako zahtevo ali se nanjo ne odzove v 30 dneh od predložitve ima potrošnik pravico, da vloži predlog za alternativno reševanje spora po 12. členu zakona št. 391/2015 Coll. o alternativnem razreševanju sporov s potrošniki in o dopolnitvah določenih zakonov.
13. Alternativno reševanje sporov lahko uporabi samo potrošnik (fizična oseba) ki ne deluje v imenu svojega podjetja, delodajalca ali poklica pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe. Alternativno reševanje sporov velja samo za spore med potrošnikom in prodajalcem za blago v vrednosti nad 20 EUR, ki izhaja iz prodajne pogodbe, sklenjene na daljavo.
14. Za predložitev predloga za alternativno reševanje spora lahko stranka uporabi spletno platformo, ki je zasnovana za reševanje sporov in je na voljo na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

XI. Varstvo osebnih podatkov
1. Za več informacij in natančne pogoje glede osebnih podatkov, njihove obdelave in varovanja obiščite naslov: https://www.stdaniel.si

XII. Poslovne informacije o izdelkih in različnih akcijskih ponudbah
1. Ob registraciji ali ob ustvarjanju naročila kupec lahko izbere, ali želi s strani prodajalca po e-pošti, SMS-sporočilih, obvestilih ali v kakšni drugi obliki redno prejemati različne novice in obvestila o izdelkih. Kupec lahko na spletni strani izbere tudi posamezno prejemanje poslovnih informacij, tako da vnese svoj e-poštni naslov ali klikne na povezavo v elektronskem sporočilu, ki ga je prejel od prodajalca. Pogostost in obliko pošiljanja novic je mogoče kadar koli nastaviti ali spremeniti v uporabniškem profilu. Kupec se seveda lahko kadar koli odjavi od prejemanja novic prek povezave neposredno v teh e-poštnih sporočilih, z odgovorom z SMS-sporočilom ali s poslanim e-poštnim sporočilom, v katerem izrazi svoje nasprotovanje prejemanju poslovnih sporočil, na e-poštni naslov: info@stdaniel.si. V uporabniškem profilu se je mogoče kadar koli preprosto odjaviti od prejemanja novic.
Prodajalec kupca po elektronski pošti obvesti o pripravi naročila in razpoložljivosti ali nerazpoložljivosti blaga. Občasno (največ nekajkrat na leto) lahko prodajalec vsem registriranim strankam pošlje pomembne informacije, povezane z delovanjem prodajalčeve spletne trgovine in uporabo uporabniškega računa.
Podrobnejše informacije so na voljo tukaj: https://www.stdaniel.si

XII. Končne določbe
1. Vse dogovore med prodajalcem in kupcem ureja zakonodaja Republike Slovenije. Če ima razmerje, vzpostavljeno s prodajno pogodbo, mednarodni element, se stranki strinjata, da razmerje ureja zakonodaja Republike Slovenije. To ne vpliva na pravice potrošnika, ki jih določa splošna zavezujoča zakonodaja.
2. Prodajalec ni zavezan kodeksu ravnanja glede kupca skladno z določbami zakona št. 250/2007 Coll. o varstvu potrošnikov z dopolnitvami.
3. Vse pravice v zvezi s spletnim mestom prodajalca, še zlasti avtorskimi pravicami vsebine, kar vključuje postavitev spletnega mesta, fotografije, videe, grafiko, blagovne znamke, logotipe in drugo vsebino ali elemente, pripadajo prodajalcu. Spletnega mesta ni dovoljeno v celoti ali deloma kopirati, spreminjati ali drugače uporabljati brez soglasja prodajalca.
4. Prodajalec ni odgovoren za napake, ki nastanejo zaradi posega s strani tretje osebe v spletno trgovino ali zaradi nepravilne uporabe. Pri uporabi spletne trgovine kupec ne sme uporabljati postopkov, ki bi lahko negativno vplivali na delovanje trgovine, in ne sme izvajati dejavnosti, ki bi kupcu ali tretjim osebam omogočale nepooblaščeno intervencijo ali nepooblaščeno uporabo programske opreme ali drugih komponent, ki sestavljajo spletno trgovino in uporabo spletne trgovine, ali delov ali programske opreme na način, ki ne bi bil skladen s funkcijo in namenom.
5. Prodajna pogodba, vključno s pogoji, se elektronsko arhivira pri prodajalcu in ni javno dostopna.
6. Besedilo pogojev lahko prodajalec dopolni ali spremeni. Te določbe ne vplivajo na pravice in obveznosti, ki so nastale med obdobjem veljavnosti prejšnje različice pogojev poslovanja.
7. Nadzor skladnosti z obvezami prodajalca do potrošnika izvaja slovenski tržni inšpektorat.
8. Ti pogoji veljajo v obliki, ki je objavljena na spletnem mestu www.stdaniel.si na dan potrditve naročila s strani kupca, ki jih brezpogojno sprejema, kar potrdi tudi z aktivnim klikom med potrditvijo naročila. Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve pogojev. Vendar za zaključena naročila velja različica, ki je bila veljavna ob oddaji naročila.
9. Ti pogoji začnejo veljati 25. 03.2024.

PIŠKOTKI

Piškotki
Za pravilno delovanje tega spletnega mesta včasih na vaši napravi shranimo male podatkovne datoteke – piškotke. To je običajna praksa večine velikih spletnih mest.

Kaj so piškotki?
Piškotek je mala besedilna datoteka, ki jo spletno mesto shranjuje v vašem računalniku ali mobilnem telefonu, dokler ga vi pregledujete. Zaradi te datoteke si spletno mesto za nekaj časa shranjuje informacije o vaših korakih in preferencah (kot so na primer ime za prijavo, jezik, velikost pisave in druge nastavitve pregledovanja), kar pomeni, da vam jih pri naslednjem obisku spletnega mesta ni treba ponovno navesti.

Kako uporabljamo piškotke?
Te spletne strani uporabljajo piškotke, da si zapomnijo uporabniške nastavitve, za boljše prilagajanje oglasov glede na interes strank in nujno delovanje spletnih strani.

Kako nadzorovati piškotke?
Piškotke lahko nadzorujete ali izbrišete po svoji presoji – podrobnosti si lahko ogledate na strani aboutcookies.org. Lahko izbrišete vse piškotke, shranjene v vašem računalniku, večino brskalnikov pa lahko nastavite tako, da preprečite njihovo shranjevanje. V tem primeru boste verjetno morali pri vsakem obisku spletnega mesta ročno urediti nekatere nastavitve, nekatere storitve in funkcije pa ne bodo delovale.

Kako zavrniti uporabo piškotkov?
Uporabo piškotkov lahko nastavite s pomočjo spletnega brskalnika. Večina brskalnikov že samodejno sprejme piškotke v začetnih nastavitvah.

Vaše dovoljenje velja za sledeče domene: www.stdaniel.si

SEZNAM PIŠKOTKOV ZA …
Zahtevano
Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

SEZNAM PIŠKOTKOV ZA …
Nastavitve
Piškotki za namestitve pomagajo spletni strani, da si ta zapomni informacije, ki spremenijo, na kakšen način se spletna stran obnaša ali izgleda, kot vaš priljubljeni jezik ali regijo, v kateri ste.

SEZNAM PIŠKOTKOV ZA …
Statistika
Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

SEZNAM PIŠKOTKOV ZA …
Trženje
Piškotki za trženje se uporabljajo za sledenje uporabnikom prek spletnih strani. Namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznega uporabnika in zato več vredni za založnike in oglaševalce tujih strani.