Vodilni partner: LAS Dolenjska in Bela Krajina

Sodelujoči LASi: LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Krasa in Brkinov, LAS Čačak – Gornji Milanovac

Projektni partnerji na območju LAS Krasa in Brkinov: ORA Krasa in Brkinov d.o.o. – vodilni partner LAS, KRASNA, Andrejka Cerkvenik s.p., ART NEPREMIČNINE d.o.o., Stojan Korošec – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Društvo kmetic Sežanske regije

Trajanje operacije:

 1. faza: od 1. 9. 2022 do 30. 5. 2023; oddaja zahtevka 30. 6. 2023
 2. faza od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2024; oddaja zahtevka 25. 10. 2024

Celotna vrednost operacije znaša (vsi projektni partnerji skupaj): 509.305,29 EUR
Višina sofinanciranja operacije (vsi projektni partnerji skupaj): 384.613,54 EUR
Upravičeni stroški operacije LAS Krasa in Brkinov (vrednost brez DDV): 112.801,32 EUR
Višina sofinanciranja LAS Krasa in Brkinov (85 % upravičenih stroškov): 95.881,12 EUR

Povzetek operacije:

V projektu sodeluje 17 partnerjev, od tega 7 ekoloških deležnikov iz vključenega projektnega območja, k sodelovanju pa je partnerstvo pritegnilo tudi LAG Čačak – Gornji Milanovac iz Srbije. Z vključitvijo mednarodnega partnerja gre za prenos dobre prakse in izmenjave izkušenj pri gojenju zelišč kot tudi izvajanju samih aktivnosti lokalnih akcijskih skupin.

Območje vključenih partnerjev LAS se v večjem delu nahaja znotraj Nature 2000, geološko pripada dinarskemu-kraškemu svetu in matičnemu Krasu, kar pomeni ugodne pogoje za gojenje zelišč submediteranskega in kontinentalnega tipa. Projektno območje po pridelavi zelišč sicer nekoliko zaostaja za slovenskim povprečjem, še vedno pa je dana prednost pridelkom in aktivnostim, ki na manjših površinah dajejo večji zaslužek od običajnih kultur ali reje. Z različnimi aktivnostmi se želi pripomoči, da zeliščarstvo postopoma postane pomembna osnovna in/ali dopolnilna kmetijska dejavnost z visoko dodano vrednostjo za trajnostno revitalizacijo slovenskega (kraškega) podeželja in zmanjševanje zaraščanja kmetijskih površin tudi na območjih z omejenimi kmetijskimi dejavniki. Pogoji za pridelavo zelišč so namreč večinoma nezahtevni, pridelava (s poudarkom na ročni) je primerna tudi na manjših razdrobljenih kmetijah, zelišča potrebujejo minimalno namakanje ter ne rabijo gnojenja in zaščite s sredstvi za varstvo rastlin. Rekultiviranje krajine s sonaravnim gojenjem raznolikih zelišč lahko trend zniževanja biotske raznovrstnosti pozitivno obrne, poleg tega pa prispeva k ohranitvi poseljenosti slovenskega podeželja in ohranjanju obstoječih oziroma ustvarjanju novih (predvsem zelenih) delovnih mest.

Cilji operacije:

 • izboljšanje opremljenosti projektnih partnerjev za izvajanje zeliščne dejavnosti z naložbami v zeliščno infrastrukturo in tehnologijo za dvig proizvodne sposobnosti partnerjev in raznih deležnikov območja partnerskih LAS;
 • razvoj in promocija novih zeliščnih živilskih in neživilskih proizvodov (fitoterapevtskih, kulinaričnih, kozmetičnih) in novih storitev (izobraževalnih, turističnih …) znotraj območja partnerskih LAS;
 • dvig kakovosti ekoloških proizvodov/izdelkov projektnih partnerjev v luči zagotavljanja varne hrane;
 • krepitev prepoznavnosti domačih (eko) zeliščnih izdelkov pri domačem potrošniku s poudarkom na visoki kakovosti in dodani vrednosti uporabe le-teh (kratke dobavne verige, KMO, podpiranje lokalnega območja z nakupi izdelkov…);
 • krepitev povezovanja in sodelovanja med deležniki za vzpostavitev oskrbne verige pridelovalcev, predelovalcev in kupcev zelišč v luči izvajanja skupne evropske kmetijske politike “Od vil do vilic”;
 • izboljšanje pogojev za vzpostavitev partnerske pridelave zelišč po naročilu za potrebe živilsko predelovalne industrije, farmacevtske industrije, kozmetične industrije …;
 • krepitev neposredne prodaje na določenih kmetijskih gospodarstvih znotraj partnerskega območja LAS;
 • spodbujanje ekološkega gojenja zelišč kot kmetijskih praks, ki znižujejo sproščanje toplogrednih plinov, ohranjajo biotsko raznovrstnost, kakovost voda in kakovosti tal, zmanjšujejo uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ohranjajo pridelavo avtohtonih vrst/sort zelišč brez GSO;
 • spodbujanje trajnostnega upravljanja z zemljišči za ohranjanje območij s tipičnimi kulturnimi krajinskimi elementi, razvoja zeliščne pridelave na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje;
 • dvig ozaveščenosti različnih deležnikov na partnerskih območjih LAS o nujnosti varovanja kmetijskih zemljišč pred degradacijo, onesnaženjem in nesmotrno rabo ter preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč;
 • ohranjanje kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje in s tem izboljšanje proizvodnega potenciala kmetijstva;
 • krepitev prepoznavnosti in konkurenčnosti partnerskih zeliščnih kmetij ter ostalih partnerjev, ki se ukvarjajo tudi s področjem zeliščarstva (npr. Zadruga Zakladi Kočevske, GRM Novo mesto);
 • spodbujanje pridelovalcev (eko) zelišč za povezovanje v skupine pridelovalcev za namene organizirane pridelave in skupnega trženja zelišč ter organiziranega odkupa in prodaje zelišč;
 • dvig ozaveščenosti o možnostih ohranjanja in revitalizacije starih kmetijskih gospodarstev tudi zavarovanih enot kulturne dediščine z usmeritvijo v zeliščno dejavnost s pomočjo EU sredstev;
 • boljša prepoznavnost območja partnerskih LAS na področju zeliščarstva;
 • dvig usposobljenosti za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin znotraj partnerstva LAS ter vzpostavitev pogojev za razvoj socialnega podjetništva za zaposlovanje ranljivih skupin;
 • izboljšanje domače in tuje turistične prepoznavnosti območja partnerskega LAS po zeliščni dejavnosti;
 • izboljšanje poznavanja standardov za odprtje/ upravljanje EKO hotelov.

V projektu so predvidene naslednje skupne aktivnosti:

 • Obnova obstoječih prostorov za izboljšanje delovnih pogojev za izvajanje zeliščne dejavnosti, nakup ter uporaba profesionalne opreme za predelavo in sušenje zelišč ter pripravo in uporabo novih zeliščnih izdelkov, nakup opreme za izvedbo dogodkov, ureditev zeliščnih vrtov za pridelavo zelišč.
 • Številni novi izdelki, razviti v okviru projekta, bodo prvič ponujeni na trgu partnerskih LAS in tudi širše (npr. ekološki ekstrakt iz ameriškega slamnika, ekološka tinktura iz bezga, bio zeliščni bomboni in lizike, bio ekstrakt za prehranske izdelke za izparilnike, sladoled z zelišči, eko hrustki, itd.). Za nove proizvode bo pridobljen ekološki certifikat.
 • Lokalni pridelovalci bodo lahko na nekaterih območjih (npr. Zakladi Kočevske) s pomočjo sofinanciranja iz projekta prvič dostopali do urejenih skupnih predelovalnih prostorov, kar bo pozitivno vplivalo na gospodarski razvoj območja.
 • Nove površine bodo zasajene oz. obstoječe obnovljene z ekološkimi zelišči z različno namembnostjo (npr. za zbiranje semenskega materiala, za izobraževalne in druge oglede).
 • Oblikovano bo podporno okolje za strokovno svetovanje in pomoč pri razvoju novih ekoloških proizvodov zainteresiranih strani.
 • Na območju partnerskih LAS bo prvič vzpostavljeno mreženje med različnimi ekološkimi deležniki, vzpostavljena bo mreža/platforma pridelovalcev in predelovalcev zelišč s poudarkom na ekološki pridelavi.
 • Na vseh območjih partnerskih LAS bodo izvedene (motivacijske, animacijske, izobraževalne) zeliščne delavnice, posveti, izobraževanja, ogledi dobrih praks itd.,
 • Pilotno bo izveden program z animacijo mladih z manj zmožnostmi za spoznavanje pridelave in predelave zelišč. V programu bodo dobili osnovna znanja o pridelavi zelišč, sušenju, pripravi zeliščnih mešanic, bolj zainteresirani pa bodo vključeni tudi višje oblike predelave zelišč.
 • Izveden bo zaključni dogodek s tiskovno konferenco za vse deležnike partnerskih LAS.
 • Pripravljen bo skupni zaključni e-dokument vseh partnerskih LAS ter video izobraževalni material.
 • Obveščanje javnosti: družabna omrežja, lokalni časopisi, TV, radio (priprava člankov in objav).
 • Sodelovanje pri izvedbenih aktivnostih znotraj partnerstva LAS in med sodelujočimi LAS.

Specifične aktivnosti za LAS Krasa in Brkinov:

 • V sklopu revitalizacije zeliščno-etnološke domačije Belajevi bodo surovi in trenutno neuporabljeni prostori dobili novo zeliščno namembnost. Izvedena bo izobraževalna ekskurzija za partnerske LAS ogled primera dobre prakse trajnostne revitalizacije 200 let stare kraške domačije v učno, motivacijsko in raziskovalno zeliščno-etnološko kmetijo s pomočjo EU sredstev. Domačija bo kot primer dobre prakse na ogled obiskovalcem.
 • izvedenih bo več usposabljanj, interaktivnih predavanj z ogledi ter prikazi in delavnic na temo ekološke pridelave hrane s poudarkom na zdravilnih in aromatičnih rastlinah kot dopolnilnih kmetijskih kulturah ter naravovarstvenih vidikih za različne ciljne skupine (kuharski chefi, ranljive skupine, druga specifična in splošna javnost),
 • priprava smernic za trajnostni razvoj produkta Pepin kraški vrt,
 • organizacija in izvedba Regijskega posveta turistični potencial hišnih/ vaških zeliščnih vrtov na Krasu in v Brkinih v Dutovljah v okviru Dnevi kraških dobrot na Pepinem vrtu (delavnice, tematski vodeni ogledi, promocija in oglaševanje, fotografiranje dogodka),
 • organizacija in izvedba študijske ture za tuje novinarje ogled ekoloških ponudnikov idr. zeliščne ponudbe LAS območja,
 • ogled primera dobre prakse z implementacijo na območje LAS Krasa in Brkinov Zavod za kulinariko in turizem Dobrote Dolenjske ter Zadruga zakladi kočevske, lokalna samooskrba, z.o.o., socialno podjetje.

Pričakovani rezultati operacije:

 • realizirane vse naložbe partnerjev v prostore, opremo in tehnološke posodobitve za izboljšanje učinkovitosti pridelave in predelave zeliščnih proizvodov;
 • zasajene nove površine z zelišči na območju partnerskih LAS;
 • vzpostavljena novi in nadgrajen obstoječi zeliščni vrt na partnerskem območju LAS;
 • razviti novi zeliščni proizvodi (izdelki) in storitve (turistična ponudba);
 • izvedene vse animacijske in promocijske aktivnosti po programu vseh partnerjev LAS;
 • vzpostavljena mreža/platforma pridelovalcev in predelovalcev zelišč s poudarkom na ekološki pridelavi (oblikovanje mreže pridelovalcev, partnerskemu kmetovanju);
 • posnet izobraževalno/ozaveščevalni partnerski dokumentarni film z zeliščno vsebino po predhodnem scenariju vsakega vključenega LAS območja;
 • objavljeni prispevki na spletnih straneh partnerjev, na družbenih omrežjih, lokalnih in nacionalnih medijih;
 • izvedena vsa usposabljanja, izobraževanja, delavnice, dogodki, ogledi za vse deležnike v vseh partnerskih LAS;
 • izvedeni izobraževalni in animacijski programi za ranljive skupine pri vseh partnerskih LAS;
 • izvedeni vsi ogledi dobrih praks na območju partnerskih LAS vključno s skupnim obiskom v Srbiji;
 • izveden in objavljen skupni zaključni el. dokument (e-priročnik) vseh partnerjev o rezultatih projekta in akcijskim načrtom;
 • izvedena analiza in pripravljene smernice za trajnostni razvoj enega vrta;
 • Izveden skupni zaključni dogodek vseh partnerjev LAS z zainteresiranimi deležniki in zaključno tiskovno konferenco ter dogovorom partnerjev o nadaljevanju sodelovanja tudi po zaključku projekta;
 • uspešno razširjeni rezultati projekta.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja: